Публічний договір
послуг ФОП "Свідлер А.Л."
Ці правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України No 435 від 16 січня 2003 року, законом України «Про захист прав споживачів» No 1023-XII від 12 травня 1991 року і регламентують відносини з надання послуг (далі - «Послуга/ Послуги») між Замовником (далі – «Замовники» або «Замовник»), та ФОП Свідлер А.Л. (далі – «Виконавець»).

Договір між Замовником та Виконавцем укладається як публічний договір (стаття 633 Цивільного кодексу України) і договір приєднання (стаття 633 Цивільного кодексу України) шляхом акцепту справжньої оферти через замовлення послуг за допомогою сайту www.kinolifedistribution.com та/чи пошти ceo@kinolifedistribution.com чи/та месенджерів за телефоном +380632242765. Фактом замовлення Послуг Замовник засвідчує те, що він ознайомлений із чинними Правилами, йому зрозумілі умови Правил і він зобов'язується їх неухильно дотримуватися.
Терміни, які використовуються у цьому договорі:

Послуги (далі: Послуги) – послуги, що надаються Виконавцем Замовнику.
Захід (далі: Захід) - Захід, який організовує Замовник, час, дату Замовник повідомляє Виконавцю заздалегідь та письмово.
Фільм (надалі: Фільм) – фільм у форматі DCP (Digital Cinema Package) чи HD, що буде демонструватися на Заході.
Відвідувач (надалі: Відвідувач) – особа, що бере участі у Заході.
Місце проведення Заходу (надалі: Місце Заходу) – місце, де проводиться Захід, адресу Замовник повідомляє Виконавцю заздалегідь та письмово.
Рекламні ролики (надалі: Рекламні ролики) – ролики Замовника у форматі DCP (Digital Cinema Package) чи HD, що несуть інформаційний чи/та рекламний чи/та розважальний характер та демонструються під час Заходу.
Правовласник (надалі: Правовласник) – компанія, що має права на Фільм на території Україні.

1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язується надавати Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити їхню вартість.
1.2. Перелік Послуг погоджується Сторонами окремо у письмовому вигляді.
1.3. Порядок розрахунків
1.3.1. Оплата здійснюється шляхом переказу Замовником коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
1.3.2. Вартість робіт за Договором погоджується Сторонами окремо у письмовому вигляді.
1.3.3. Оплата за договором здійснюється наступним чином: 100% (сто відсотків) від вартості послуг сплачуються на розрахунковий рахунок Виконавця у термін не пізніше 10 (десяти) робочих днів до Заходу.
1.3.4. Виконавець формує акт здачі-приймання наданих Замовнику послуг у термін 5 (п'ять) днів з дати закінчення Заходу.
1.3.5. У разі, якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів, після отримання акту здачі-приймання наданих послуг Замовник не звернувся до Виконавця та не пред'явив претензію до якості наданих послуг, вважається, що послуги відповідають вимогам договору і прийняті Замовником у повному обсязі, що підтверджується закриттям акту здачі-приймання наданих послуг в односторонньому порядку Виконавцем.
1.3.6. Всі платежі за договором повинні здійснюватися виключно у національній валюті (гривні).
1.3.7. У випадках відміни Заходу чи/та письмового запиту Замовника на повернення коштів пізніше, ніж 5 (п'яти) робочих днів до Заходу, оплата не повертається.

2. Відповідальність сторін
2.1. Сторони несуть відповідальність за умовами договору згідно чинного законодавства України.
2.2. Виконавець несе відповідальність за виконання послуг у відповідності з даним договором.
2.3. Замовник зобов'язаний передати Фільм Виконавцю власними силами та за власний рахунок.
2.4. Замовник бере на себе відповідальність за вирішення конфлікту між Відвідувачами, Відвідувачами та представниками Виконавця.
2.5. Замовник несе відповідальність за дотримання Відвідувачами та представниками Замовника санітарно-епідеміологічних норм, що включає та не обмежується наступним: вимірювання температури Відвідувачів, інформування 2.6. Відвідувачів про санітарно-епідеміологічні норми та ін.
2.7. Виконавець не несе відповідальності за відсутність у Відвідувачів FM-радіо.

3. Додаткові умови
3.1. Суперечки та розбіжності за даним договором вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.
3.2. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених у цьому договорі, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.
3.3. Сторони зобов'язуються сповіщати один одному про зміну своєї адреси (місця знаходження), банківських реквізитів, номерів телефонів (телефаксів), адрес електронної пошти не пізніше 10 (десяти) робочих днів після такої зміни.
3.4. Сторони надають згоду на обробку (у тому числі збирання, використання та зберігання) їх персональних даних (даних керівників та інших працівників), зазначених у документах Сторін, з метою ведення господарської діяльності Сторін, забезпечення реалізації податкових відносин, ведення бухгалтерського обліку та Бази даних контрагентів сторін.
3.5. Заголовки статей Договору призначені для зручності користування текстом не будуть прийматися в увагу при тлумаченні даного Договору.
3.6. Замовник передає Виконавцю будь-які матеріали, інформацію на електронну пошту Виконавця ceo@kinolifedistribution.com чи у месенджерах за телефоном +380632242765.

4. Форс-мажорні обставини
4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили: стихійне лихо, епідемія, вибух, пожежа та інші надзвичайні обставини, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання зобов'язань за договором відкладається пропорційно часу, протягом якого діяли ці обставини. Якщо обставини діють більше 3 (трьох) місяців, то кожна зі Сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку. В цьому випадку жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування збитків.
4.2. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язання протягом 5 (п'яти) дні, починаючи з моменту їх настання, повідомляє іншу сторону за договором про настання (припинення) таких обставин у доступній для неї спосіб комунікації (e-mail, SMS, поштовий лист, телефонний дзвінок та ін.). 4.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє сторони права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.
Made on
Tilda